Privacy statement

De Aanblazer, gevestigd aan Dommer van Poldersveldtweg 186, 6523 DE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

De Aanblazer
Maaike Borsboom

Dommer van Poldersveldtweg 186
6523 DE Nijmegen
Telefoonnummer +31631966517
E-mail aanblazer@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Aanblazer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Bankrekeningnummer

Over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aanblazer@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Aanblazer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•  Het afhandelen van jouw betaling
•  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
•  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• De Aanblazer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

de Aanblazer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Aanblazer) tussen zit. de Aanblazer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang bewaart de Aanblazer persoonsgegevens?

De Aanblazer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens, adres, contactgegevens > twee jaar bewaartermijn > reden om contact te kunnen onderhouden en te kunnen informeren over nieuwe diensten en/of producten, alsook het afhandelen van betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

de Aanblazer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de Aanblazer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Aanblazer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Aanblazer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aanblazer@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . de Aanblazer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Aanblazer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Maaike Borsboom via aanblazer@gmail.com .

De Aanblazer heeft beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om jouw persoonsgegevens te beveiligen.


Klachtenprocedure


Natuurlijk vinden we het fijn als je tevreden bent over de samenwerking met de Aanblazer. Echter er kunnen zich situaties voordoen waarover u klachten heeft.

De klachtenprocedure is dan alsvolgt.

1. Maak uw klacht kenbaar aan de Aanblazer via hallo@aanblazer.nl

2. U wordt uitgenodigd door de Aanblazer om met betrokken uw klacht in een persoonlijk gesprek toe te lichten

3. Het gesprek heeft tot doel zicht te krijgen op de verwachtingen die er vooraf waren, wat er is gebeurd en welke oplossing passend zou zijn

4. Indien het gesprek niet leidt tot tevredenheid van beide partijen, zal middels een externe mediator worden worden gezocht naar een oplossing.

De kosten voor de mediation worden evenredig verdeeld tussen klant en de Aanblazer.  1. Maak uw klacht kenbaar aan de Aanblazer via